kubectl run generators removed

Đây là merged pull request liên quan.

Tóm tắt lại, trước đây nếu cần tạo deployment, bạn chỉ cần

kubectl run nginx --image=nginx:alpine --port=80 --restart=Always

Tính năng này được sử dụng rất nhiều vì 1 minimal deployment YAML khá dài. Đây là ví dụ

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: nginx
 labels:
  app: nginx
spec:
 replicas: 1
 selector:
  matchLabels:
   app: nginx
 template:
  metadata:
   labels:
    app: nginx
  spec:
   containers:
   - name: nginx
    image: nginx:alpine
    ports:
    - containerPort: 80

Trước đây, để tạo 1 deployment và expose thì chỉ cần đơn giản 2 lệnh là

kubectl run nginx --image=nginx:alpine --port=80 --restart=Always
kubectl expose deployment nginx --port=80 --type=LoadBalancer

Bây giờ, bạn cần tự nhớ deployment YAML và expose nó với lệnh kubectl expose.

Thường thì mọi người không nhớ format của deployment và chỉ xài kubectl run với flags -o yaml--dry-run để lấy output ra và edit tiếp.

Lệnh này được sử dụng cực kì phổ biến và sử dụng rất nhiều khi thi CKA (Certified Kubernetes Administrator) hay CKAD (Certified Kubernetes Application Developer).

kubectl create deployment nginx --image=nginx:alpine -o yaml --dry-run

Bởi vậy nếu ai có ý định thi CKA/CKAD thì cố gắng nhớ format của mấy loại resource cơ bản đi nhé :)