Shiori - A Pinboard & Delicious Client for OS X

Goodbye Delibar.

Shiori was developed by Akhiro Noguchi - the developer of YoruFukurou.